25-09-2016 Ireland
10-10-2016 Australia Extreme Suf
25-11-16 Cape Town

14-01-2016 Australia
26-02-2016 Barbados
16-04-2016
Essaouira
23-04-2016 Essaouira
05-11-2016 Jeri
12-11-2016 Jeri

09-01-2016 Australia
05-03-2016 Bonaire
02-05-2016 UK
09-05-2016 Texas
19-05-2016 Sweden
04-06-2016 Prasonisi
25-06-2016 Prasonisi
02-07-2014 Prasonisi
03-09-2016 Prasonisi


11-06-2016
Prasonisi